Privacy Policy

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Numero 2” (turpmāk –Rocket Lāzergravēšana) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Rocket Lāzergravēšana veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Rocket Lāzergravēšana kontaktinformācija

Juridiskā adrese: Kalnciema iela 24, Rīga, Latvija, LV-2015

Rocket Lāzergravēšana nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Rocket Lāzergravēšana par personas datu aizsardzību atbildīgo personu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu, kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka Rocket Lāzergravēšana var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 14.02.2023.

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Rocket Lāzergravēšana apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem: 1. Sniegt pakalpojumus un informēt sabiedrību par iespējām saņemt pakalpojumus. 2. Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei; 3. Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei; 4. Finanšu pārvaldībai; 5. Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei; 6. Sabiedrības drošībai.

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

Rocket Lāzergravēšana apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem: 1. saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts); 2. datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts); 3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Rocket Lāzergravēšana attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts); 4. apstrāde ir vajadzīga Rocket Lāzergravēšana, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

1. Kandidatūras izvērtēšanai: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, CV un pieteikuma vēstulē norādītā informācija; 2. Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese; 3. Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Rocket Lāzergravēšana, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Rocket Lāzergravēšana.

Personas datu saņēmēji

No Rocket Lāzergravēšana personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Rocket Lāzergravēšana personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Rocket Lāzergravēšana veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Rocket Lāzergravēšana norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti.

Personas datu glabāšanas ilgums

Rocket Lāzergravēšana glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: 1. pastāv juridisks pienākums datus glabāt; 2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses; 3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības; 4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Rocket Lāzergravēšana par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Rocket Lāzergravēšana un iegūt informāciju. 2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem. 3. Rocket Lāzergravēšana veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 4. Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Rocket Lāzergravēšana vai sazināties ar Rocket Lāzergravēšana par personas datu aizsardzību atbildīgo personu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Rocket Lāzergravēšana to nedara

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt: 1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu [email protected] vai iesniedzot iesniegumu Rocket Lāzergravēšana juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. 2. Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Rocket Lāzergravēšana ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Rocket Lāzergravēāna tīmekļa vietne atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajām datu aizsardzības tehnoloģijām.

• CAPTURE MEMORIES
• CAPTURE MEMORIES
• CAPTURE MEMORIES
• CAPTURE MEMORIES
• CAPTURE MEMORIES
• CAPTURE MEMORIES
• CAPTURE MEMORIES
• CAPTURE MEMORIES
Request quote

    Nosūti mums ziņu